หน้าหลัก    |    กำลังการแสดงแสงสีคืออะไร    |     เอกสารข้อมูล    |    อภิธานศัพท์    |     วิดีโอ

ความสว่างของแสงสีและความสว่างของแสงขาวสำหรับโปรเจกเตอร์

ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำเรื่องความสว่างของแสงสีสำหรับผู้ซื้อ (PDF)
กำลังการแสดงแสงสีหรือความสว่างของแสงสี เป็นมาตรฐานใหม่ที่
ผู้ซื้อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบโปรเจกเตอร์รุ่นต่างๆ ได้

ค้นหาด่วน

ค้นหาความสว่างของแสงสีและความสว่างของแสงขาวสำหรับโปรเจกเตอร์

ชมวิดีโอ

เปรียบเทียบโปรเจกเตอร์ได้สูงสุด 4 เครื่อง

ดาวน์โหลดคู่มือแนะนำเรื่องความสว่างของแสงสีสำหรับผู้ซื้อ (PDF)
ดาวน์โหลดมาตรฐาน IDMS 15.4 ระดับสากล
Lumita